Jak obliczyć urlop?

Wyliczenie podstawy urlopu jest kwestią niezwykle ważną zarówno z punktu widzenia pracodawcy jak i pracownika. Zgodnie z kodeksem pracy, osoby zatrudnione na pełny etat mają przyznane 20 lub 26 dni. Podstawę wymiaru urlopu nalicza się w oparciu o dotychczasowy staż pracy i poziom wykształcenia. Osobom poniżej 10 lat pracy przysługuje rocznie 20 dni, natomiast po przekroczeniu 10 lat, pracownicy nabywają prawi do 26 dni urlopu.

Należy pamiętać, że znaczenie mają tutaj także świadectwa ukończenia szkoły. Absolwenci szkół wyższych mają 8 lat do podstawy urlopu, szkół policealnych 6 lat, a szkół ogólnokształcących 5 lat. Wszystkie powyższe liczby dotyczą osób zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu. Nie każdy jednak otrzymuje taką umowę i wiele osób zatrudnionych jest na część etatu. Ile urlopu przysługuje na pół etatu? Do wyliczenia brana jest taka sama zasada jak w przypadku pełnego etatu. Wymiar liczony jest bowiem od podstawy 20 lub 26 dni.

Tak więc w konsekwencji pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu przysługuje 10 lub 13 dni. Niezwykle ważny w tym miejscu jest fakt, że są to dni liczące po 8 godzin. Zatem jeśli ktoś ma harmonogram ustalony w taki sposób, że codziennie pracuje po 4 godziny, wtedy jego wymiar urlopu wynosi 20 lub 26 dni. W przypadku niepełnych etatów urlopy najlepiej jest wyliczać godzinowo, ponieważ znacznie ułatwi to w konsekwencji rozliczenie. Istnieje wtedy pewność, że ani pracownik ani pracodawca nie będzie stratny.

Znając zasadę naliczania urlopu godzinowo i znając podstawę wyliczenia urlopu można bardzo łatwo ustalić wymiar urlopu dla pracownika. W momencie, kiedy urlop nie zostanie wykorzystany, wypłacany jest ekwiwalent za dni urlopowe odpowiadający ośmiu godzinom pracy. Podejmując nowe zatrudnienie, każdy pracownik samodzielnie powinien zadbać o to, aby jego wymiar urlopu został prawidłowo naliczony.

Każdy, kto posiada świadomość tego, że przysługuje mu wyższa podstawa urlopu powinien osobiście dostarczyć do pracodawcy kserokopie świadectw ukończenia szkoły i świadectwa pracy, ponieważ jest to jedyna podstawa do tego, aby pracodawca był w stanie podnieść wymiar urlopu.

Oczywiście w trakcie trwania zatrudnienia wymiar ten również może ulec zmianie. Czasami w trakcie zatrudnienia ludzie kończą szkoły wyższe i otrzymują dyplomy, o czym również należy jak najszybciej poinformować swojego pracodawcę. Zasada ustalania podstawy urlopowej jest taka sama dla wszystkich wymiarów etatu. Wymiar dni urlopowych jest pomniejszany w zależności od wymiaru etatu, jednak zawsze powinien być przeliczany godzinowo.